សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាបញ្ជាក់ថា ប្រាក់ចំណូលពីការនាំចេញអង្កររបស់កម្ពុជា ១០ខែឆ្នាំ២០២០ ឈានដល់៣៦៦លានដុល្លារ

https://youtu.be/8YgtWrkJjhY