លោក ដូណាល់ ត្រាំថា ខ្ញុំនឹងប្រកាសពីជ័យជម្នះ នៅពេលដែលឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះ

https://youtu.be/_cAYGqLMmFAFilename