ជនប្រដាប់អាវុធវាយប្រហារសាកលវិទ្យាល័យហ្វហ្គានីស្ថាន ដោយសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច១៩នាក់