គ្រោះរញ្ជួយដីនៅតួកគី៖ ក្មេងស្រីតូចអាយុ៣ឆ្នាំនៅមានជីវិត​ក្រោយជាប់ក្រោមគំនរអគារ៩១ម៉ោង