(វីដេអូ)៖ឯកឧត្តម ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបប្រជុំផ្លូវការជាមួយរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស និងពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រី