សារលិខិតសម្ដេចតេជោ ក្នុងឳកាសប្រារព្ធទិវាជាតិអាហារូបត្ថម្ភលើកទី៧