រយៈពេល៤ថ្ងៃភ្ញៀវទេសចរចេញកម្សាន្តទូទាំងប្រទេសជាង ៦៤ម៉ឺន ប៉ុន្តែចំណាយតិច