ព្យុះទីហ្វុងហ្គោនី បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋហ្វីលីពីនយ៉ាងហោចណាស់១០នាក់បានស្លាប់

https://youtu.be/rCkbfCCO7V4