ប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្លួនឯងដាច់ដោយឡែក ក្រោយពីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្ទុកកូវីដ១៩

https://youtu.be/fyGXERpvtNs