រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និង ពាណិជ្ជកម្មហុងគ្រី បានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការពេញមួយថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះហើយ

https://youtu.be/0nw2IruMwno