ការដកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញមួយចំនួនរបស់ប្រទេសថៃពីសំណាក់សហរដ្ឋអាម៉េរិក នឹងចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូឆ្នាំ២០២០ខាងមុខនេះ

https://youtu.be/cseFEpwWIo0