គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣១ តុលា មនុស្សស្លាប់ដោយសារគ្រោះរញ្ជួយដីនៅប្រទេសតួកគីមានចំនួន៣០នាក់ហើយ

https://youtu.be/cseFEpwWIo0