សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីករណីវិជ្ជមានកូវីដ19 ចំនួន01នាក់(02 11 20)

https://youtu.be/dUdPRryD8lI