បារាំងនឹងអាលឺ្លម៉ង់បង្ខំចិត្តបិទប្រទេសសាជាថ្មីដោយសារលកទី2នៃជំងឺកូវីដ19

https://youtu.be/Rhz88B0z3x8