សម្តេចតេជោបន្តអំពាវនាវឲប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួនពីជំងឺកូវីដ19ក្នុងថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក

https://youtu.be/5gUZsBtfPpo