ប្រទេសបារាំង និងអាល្លឺម៉ង់ បិទប្រទេសជាថ្មី ខណៈកូវីដ-១៩រាតត្បាតខ្លាំងនៅអឺរ៉ុប

https://youtu.be/oazeBxp4sCs