រយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២០ ក្នុងចំណោមភ្ញៀវទេសចរជាង ១លាននាក់ ដែលបានមកកម្ពុជាមានជនជាតិចិនច្រើនជាងគេ

https://youtu.be/pN3OSmV9fRY