កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវី-១៩ ម្នាក់ជាងកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា ត្រឡប់ពីប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង

https://youtu.be/Ho3Dm4NA0Ls