លោក បៃដិន បន្តវាយប្រហារលោក ត្រាំ ជុំវិញបញ្ហាកូវីដ-១៩

https://youtu.be/P6v0Zd6U1_g