ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩របស់កម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រពីUN និង WHO

https://youtu.be/aPPq-0evcn4