កម្ពុជាទទួលបានការសរសើរពីអ្នករាយការណ៍ពិសេស អសប ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស និងបរិស្ថាន ចំពោះការចាត់វិធានការលើកកម្ពស់បរិស្ថាន

https://youtu.be/5nQLnVcND1c