អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិព្រះរាជពិធីបុណ្យបណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក

អត្ថបទ៖ ប្រវត្តិព្រះរាជពិធីបុណ្យបណ្តែតប្រទីប សំពះព្រះខែ និងអកអំបុក