នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ បានលើកទ្បើងថា ខ្ញុំនឹងមិនរត់គេចពីបញ្ហា ដោយការចុះចេញពីតំណែងនោះឡើយ

https://youtu.be/W-oIUSuYAfs