កោះតៃវ៉ាន់អះអាងថា ការទិញសព្វាវុធបន្ថែមពីអាមេរិក គឺដើម្បីទប់ទល់ការគំរាមកំហែងពីចិន

https://youtu.be/xb7JHqyZ9aI