អត្រាឆ្លងកូវីដ-១៩ ប្រចាំថ្ងៃនៅឥណ្ឌា ធ្លាក់ចុះមកនៅកម្រិតទាបមិនធ្លាប់មានបីខែមកនេះ

https://youtu.be/TEZiOIZ81lM