ប្រមុខការទូតកម្ពុជា បញ្ជាក់ថា មានកងទ័ពមួកខៀវកម្ពុជា ជាង៧ពាន់នាក់ កំពុងថែរក្សាសន្តិភាព ក្រោមឆ័ត្រ UN

https://youtu.be/aFpO2pJOeb0