អត្រាឆ្លងកូវីត១៩ ប្រចាំថ្ងៃនៅឥណ្ឌា ធ្លាក់ចុះមកនៅកម្រិតទាប មិនធ្លាប់មានបីខែមកនេះ