វិចារណកថា៖ ព្រះមហាក្សត្រ សីហមុនី គឺជាក្សត្រ ដែលមានអំណាចសីលធម៌ ទសពិតរាជធម៌ និងស្អាតស្អំ

វិចារណកថា៖ ព្រះមហាក្សត្រ សីហមុនី គឺជាក្សត្រ ដែលមានអំណាចសីលធម៌ ទសពិតរាជធម៌ និងស្អាតស្អំ