(វីដេអូ)៖ ក្រសួងបរិស្ថាន បង្ហាញថា ប្រភេទសត្វកម្រមួយចំនួនជិតផុតពូជ និងប្រភេទសត្វងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់ពិភពលោក ត្រូវបានរកឃើញថា មានវត្តមាននៅកម្ពុជា