(វីដេអូ)៖ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរណ៍ បានបើកកិច្ចប្រជុំ បូកសរុបការងារទេសចរណ៍រយៈពេល៩ខែ ដើមឆ្នាំ២០២០