(វីដេអូ)៖ ប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំលើកទី៣