បទ ៖ កឋិនជាបុណ្យដ៏ឧត្តម

បទ ៖ កឋិនជាបុណ្យដ៏ឧត្តម
ច្រៀងដោយ ៖ លោក អ៊ឹង ប៊ុនលាភ និង កញ្ញា ផន ស្រីឃួច
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ លោក ជិន វឌ្ឍនា
និពន្ធបទភ្លេង ៖ ឯកឧត្តម អ៊ុក សំអាត
ថតនិងកាត់ត ៖ ប៊ុនណា+នេត+គីមសេង
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន