វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការដាក់ និងការដោះស្រាពាក្យបណ្ដឹងក្នុងដំណឹងបោះឆ្នោត