ក្នុងឳកាសពិធីបុណ្យអ៊ុំទូក នឹងមានថ្ងៃឈប់សម្រាក៤ថ្ងៃ ៣០តុលា ដល់២វិច្ចិកា