ព្យុះទីហ្វុងម៉ូឡាវ វាយប្រហារតំបន់កោះធំជាងគេរបស់ហ្វីលីពីន ហេីយអ្នកនេសាទ ១២នាក់បានបាត់ខ្លួន

https://youtu.be/5wBz0rRhf5A