ចិនធ្វើតេស្តិ៍រកវីរុសកូវីដ១៩នៅក្នុងទីក្រុងមួយទាំងមូលក្នុងខេត្តស៊ីនជាំងបន្ទាប់ពីស្ត្រីម្នាក់បានឆ្លងវីរុសនេះ

https://youtu.be/SzX7n1UFXPo