ថ្ងៃនេះកម្ពុជាប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ១៩ថ្មីម្នាក់ ទៅលើស្ត្រីជនជាតិបារាំងដែលជាករណីនាំចូល