សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ថានភាពអាកាសធាតុ 28តុលា-03វិច្ឆិកា