(វីដេអូ)៖ សមាគមអ្នកស្រាវជ្រាវវឌ្ឍនភាពកម្ពុជា-ចិន ទស្សនកិច្ចស្វែងយល់ ក្នុងក្រុមហ៊ុនឧទ្យានឧស្សាហកម្ម ខេម អិម ជេ ផលិតស្វាយនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសចិន