(វីដេអូ)៖ តំណាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល ជួបសំណេះសំណាលជាមួយនិស្សិតអាហារូបករណ៍ ទៅសិក្សានៅប្រទេសបារាំង