នាទីយល់ដឹង ៖ តើកាសែត បោះពុម្ពដំបូងនៅប្រទេសណា?

នាទីយល់ដឹង ៖ តើកាសែត បោះពុម្ពដំបូងនៅប្រទេសណា?
អានដោយ ៖ លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា
រៀបចំជាផ្ទាំងវីដេអូ ៖ លោក អេង លីដា
ដឹកនាំផលិតដោយ ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា