នាទីយល់ដឹង ៖ តើទឹកជំនន់វាយប្រហារប្រទេសណាខ្លះខ្លាំងជាងគេ ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិ?

នាទីយល់ដឹង ៖ តើទឹកជំនន់វាយប្រហារប្រទេសណាខ្លះខ្លាំងជាងគេ ក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិ?
អានដោយ ៖ លោកស្រី ហ៊ុល កុលធីតា
រៀបចំជាផ្ទាំងវីដេអូ ៖ លោក អេង លីដា
ដឹកនាំផលិតដោយ ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា