កំណាព្យ ៖ អំបុកស្រូវថ្មី

កំណាព្យ ៖ អំបុកស្រូវថ្មី
សូត្រដោយ ៖ អ្នកនាង សួរ ស្រីមុំ
កំដរទ្រ ៖ លោក ចិក សំណាង
និពន្ធអត្ថបទ ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង ទីប្រឹក្សាក្រសួងព័ត៌មាន
គ្រប់គ្រងការផលិត ៖ លោកជំទាវ ឈឹមពៅ សុកាន់ឌី អគ្គនាយិកាវិទ្យុជាតិកម្ពុជា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ថតនិងកាត់ត ៖ លោក ប៉ាន់ ខែមម៉ានូ
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា