ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន៣៨ទទូចឲ្យទទួលស្គាល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍លើក្រុមរ៉ូហ៊ីង យ៉ានៅមីយ៉ាន់ម៉ា

https://youtu.be/oefiwYXbJso