សមាជិកព្រឹទ្ធសភាចែកអំណោយដល់ពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះ ៥០គ្រួសារនៅស្រុកកំពង់ស្វាយ