ក្រសួងធនធានទឹកប្រកាសថានៅថ្ងៃទី28និងថ្ងៃទី29តុលា ខេត្តមួយចំនួននៃប្រទេសកម្ពុជានឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ច្រើននិងខ្យល់ខ្លាំង

វិទ្យុជាតិកម្ពុុុជា៖លោកចេមហួត