បទ ៖ ទឹកចិត្តសប្បុរស (លំនាំបទយីកេ ការ៉េយ័ណ្ហសា)

បទ ៖ ទឹកចិត្តសប្បុរស (លំនាំបទយីកេ ការ៉េយ័ណ្ហសា)
ច្រៀងដោយ ៖ អ្នកនាង សេង ណាលីន
និពន្ធទំនុកច្រៀង ៖ ឯកឧត្តម ទូច លាង
បច្ចេកទេសសំឡេង ៖ លោក រិន ធីរ៉ា
ផលិតវីដេអូ ៖ លោក ម៉េត វណ្ណី និង លោក សាន សុធា
ដឹកនាំផលិត ៖ ឯកឧត្តម អេង កេងឈុន
ផលិតដោយ ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា