បទយកការណ៍ស្តីពី« ជំនួយសង្រ្គោះបន្ទាន់ជួយជនរងគ្រោះពីទឹកជំនន់»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា ៖ ផលិតដោយកង.មុន្នីរ៉ា