មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាល ជំរុញឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធ បង្កើនការយកចិត្តទុកថែទាំកុមារ ដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រាមរណភាព ទារក និងកុមារកម្ពុជា

https://youtu.be/Wp6JZqvEYfk