ចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ លើពិភពលោកកើនដល់ជិត ៤២លាននាក់ និងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតជាង ១លាននាក់

https://youtu.be/pelV_zgFDDI